Общи условия

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Данни за търговеца:
(1) “ЕПАРИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано и осъществяващо дейността си съобразно действащото българско законодателството.
(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Дунав“ № 22, вх. Е, ап. 17.
(3) Дружеството се управлява и представлява от управителя Дилян Димитров.
(4) Данни за контакт: email: office@webreklama.bg, тел: 0879 948 128
(5) Дружеството е регистрирано в Агенция по Вписванията – Търговски регистър с ЕИK 203541276.
(6) Дружеството е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни с номер в Регистъра

Чл. 2. Предмет и обхват на на Общите условия:
Настоящите Общи условия имат за предмет регулирането на отношенията възникващи между “ЕПАРИ“ ЕООД, в качеството му на „ОПЕРАТОР” на сайт с наименование webreklama.bg и посетителите и клиентите на този сайт, в качеството им на „Потребители”, по повод услугите, предоставяни посредством използването на сайта.
(2) Използването на сайта от потребителите се приема, като съгласие с Условия за ползване. С натискането, на който и да е бутон или линк /връзка/ към друга страница на www.webreklama.bg, или някоя от връзките, находящи се на него, потребителите се съгласяват, че изцяло приемат настоящите „Общи условия“. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Oбщи условия, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет
сайтът webreklama.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че потребителят е съгласен с настоящите условия за ползване.
В случай, че не сте съгласни с условията, описани по-долу, и не желаете да бъдете обвързани с тях, моля, не пристъпвайте към използването на сайта webreklama.bg!
(3) „ЕПАРИ” ЕООД предоставя информацията, находяща се на сайта, както и своите услуги, посочени на сайта, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху потребителските компютри, като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

Чл. 3. В настоящите Общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:
(1) „Сайт/Уебсайт” – интернет страница, съдържаща файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, достъпна чрез домейна www.webreklama.bg , собственост на и администриран от ОПЕРАТОРА.
(2) „Потребител” – всяко лице,осъществило достъп до сайта.
(3) „Клиент” – потребител на сайта, получил възможността при определени условия да закупи и/или ползва стока и/или услуга, предлагана от съответния доставчик посредством сайта www.webreklama.bg

(4) „Доставчик” – физическо или юридическо лице, с което ОПЕРАТОРЪТ е в договорни отношения и което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на офертата, публикувана на Сайта.
(5) „Продукт/Услуга” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на доставчик, която последният желае да промотира и/или продава по електронен път на потребителите чрез използването на Сайта, като им я предложи за закупуване и/или ползване при определени условия и отстъпки.
(6) „Оферта/Сделка” – публикувана в Сайта оферта на доставчик за закупуване от страна на потребителите на определена стока и/или услуга при специални ценови условия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 4 Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация.
Чл. 5. Чрез сайта webreklama.bg, достъпен в глобалната мрежа, се дава възможност на потребителите да се запознаят с проектите на ОПЕРАТОРА, предоставяните от него услуги, тяхната цел, предназначение, насоченост, ползата и начините на предоставянето им, както и друга полезна информация, свързана с предмета на дейност на дружеството. Сайтът има изцяло информативна цел и чрез него се предоставя единствено информация за услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА, като самите услуги се предоставят чрез други сайтове или чрез други методи.
Чл. 6. Цената на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги се договарят допълнително между него и доставчиците, а предоставяната на сайта информация за потребителите е безплатна.

III. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. ОПЕРАТОРЪТ не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на сайта webreklama.bg хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
Чл. 8. Достъп до сайта:
Въпреки полаганите усилия от оператора, той не гарантира непрекъснат достъп до сайта и не носи отговорност за претърпени вреди, в резултат от проблеми с достъпа до сайта. Операторът си запазва правото да спре достъпа до сайта по всяко време, без да е необходимо да публикува предупреждение и причина за това, включително но не само при извършване на актуализация на сайта, осъществяване на профилактика, подобрения и др., като не носи отговорност за такова спиране.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. Защита на личните данни:
В качеството си на администратор на лични данни, операторът събира, съхранява и обработва предоставените лични данни, като с приемането на тези общи условия потребителят дава изричното си съгласие за това. Личните данни на потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни. Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат  предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган. Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, еBg, PayPal и TransCard се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

Чл. 10. Защита на интелектуалната собственост:
Авторското и сродните на авторското право права върху интелектуалната собственост, съдържащи се на сайта, включително но не само неговия дизайн, начин на структуриране на информацията, рубрики, изображения и други принадлежат на оператора. Без изрично съгласие на носителя на авторското право други лица нямат право да използват или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат изцяло или от части съдържанието и/или оформлението на сайта.
Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от сайта. Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на оператора, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта, вкл. базата данни, която е обект на авторски права, както и да копира находящите се на сайта текстове, снимки, графики, лога и др. материали. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола, и подбора на информацията, достъпна от домейна www. webreklama.bg, е дело на „ЕПАРИ” ЕООД. На всяко дружество, извършващо конкурентна дейност по смисъла на ЗЗК, което ползва информация, взета от сайта в нарушение на закона, ще бъде търсена отговорност.
На сайта са изобразени регистрирани търговски марки, вкл. но не само: Google, Facebook, Twitter, Google Adwords и др. Правата за използване и разпореждане с тези търговски марки, принадлежат на съответните правоносители, които са указани като такива на съответните сайтове: www.google.com, www.facebook.com, www.twitter.com. „ЕПАРИ” ЕООД не заявява каквито и да е права по отношение на тези търговски марки, а ги изобразява единствено с цел да окаже своите партньори и сайтовете, с които са свързани услугите, предоставяни от оператора. В случай, че който и да е от правоносителите на изобразените търговски марки не желае изобразяването им на сайта, той следва незабавно да се свърже с оператора и марките ще бъдат премахнати.

V. ДРУГИ

Чл. 11. Промени в Общите условия:
Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време от оператора. Измененията влизат в сила и са задължителни за потребителите от момента на тяхното публикуване на сайта. За услугите, предоставени преди датата на влизане на промените в общите условия, се прилагат общите условия действали към момента на предоставяне.
Чл. 12. Приложимо право и разрешаване на спорове:
(1) За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
(2) Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането или изпълнението на тези общи условия, се решават в дух на разбирателство и добра воля посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване към компетентния български съд.